NUFF SAID is responsible for the completion and delivery of orders you make in the shop.
The effective transaction will be entered with NUFF SAID.

Registration
Privacy & Safety

Data processing
Delivery terms
Prices
Shipping & Handling costs
Returns
Payment methods
General terms

 

Registration

If you visit the NUFF SAID web-shop for the first time, we advise you to make a registration first.
Registration is optional and gives you a lot of benefits. When you are registered, and you want to make an order in the
shop, you only have to login using your password and user name.
After you make a registration or when make an order you will get a email with your personal password and user name. 

Privacy & Safety

The NUFF SAID web-shop will use your personal information to give you a good and personal service and to
handle your order optimal. Your personal information will not be used for commercial purposes.
NUFF SAID is convinced that the protection of the personal privacy of customers and relations is of big concern
for the enactment of the service activities. Personal information will be handled with care and secured.
NUFF SAID will follow the requires which are written in the law protection Privacy.
NUFF SAID retain the right to changes the privacy statement
Therefore check the privacy statement of NUFF SAID regular!

www.nuffsaidamsterdam.com

Over ons privacybeleid

Nuff Said Amsterdam geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nuff Said Amsterdam. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken (info@nuffsaidamsterdam.com).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Magento maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van FXW. FXW verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. FXW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. FXW is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider (Ziggo, Telfort)

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo, Telfort). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Ziggo, Telfort) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van onze boekhouder (D.G. Consultancy). Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van boekhouder (D.G. Consultancy). Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze boekhouder (D.G. Consultancy) is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze boekhouder (D.G. Consultancy) gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nuff Said Amsterdam op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Nuff Said Amsterdam. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Nuff Said Amsterdam
Sumatrastraat 209A
1094NB Amsterdam
Nederland
info@nuffsaidamsterdam.com

Data processing

In accordance with provision of services, when you ask information, order products or services,
or having contact with NUFF SAID otherwise, NUFF SAID will record the information.
NUFF SAID will use this information to prepare and achieve the agreement and/or sending the asked information.
Besides that NUFF SAID saves information to improve the provision of services and to keep you updated about activities,
new products and services. Herewith NUFF SAID tries to pay attention to your preferences.
If you do not want to receive deals or information, you can draw back your agreement for using your email address in your account.
Also you can declare when making your account, if you want to get this information or not.

Delivery terms (shipping)

The NUFF SAID web-shop handles a standard delivery term of max. 3 working days in The Netherlands.
For other countries we handle different delivery terms.

Prices

All prices are inclusive 21% VAT.

Shipping & Handling costs

For orders above € 100.00 we do not calculate any shipping or handling costs in the Netherlands.
Orders under € 100.00 we will calculate € 5,00 for shipping & handling.

Returns

Download the Return Form here.

When you do not want to purchase the product for what kind of reason, you have the right to send back the product
within 14 days after receiving it and cancel the agreement.
Send backs will be accepted when the product is unbroken and unused in the original packaging.
Broken or not correct deliveries can also be send back.
You can criticize the product the same way as you can do in a shop, you can fit the product, but not use it.

NUFF SAID customers are entitled to upon receipt of the goods within 14 days an item to exchange / return.
The clients have to pay for the shipping cost of return. The goods can only be returned in undamaged packaging and not opened,
they should be in the same condition and should not be used or worn. This related to hygiene. Nor should any labels, stickers and cards removed.
If you want am article to exchange / return you should use the following steps.
Send us a direct email containing your order number and specify any complaints / reasons for exchange / return.
Waiting for reply before you send the item back, you will receive instructions how to act.

General conditions to the exchange / return an article
Correspondence is by email, it is your own responsibility that we have your correct email address.
Notification of the returned goods must be made within 8 days after the call with us inside.
8 days begin on the date you received the goods.
Unstamped or not sufficiently stamped returns are refused by us and not adopted.
Please note that not every article can be exchanged. See below.

These conditions are not met right to exchange each lapse of an article. All costs incurred, we charge the customer.
NUFF SAID will pay within 10 working days after full completion of the returns goods your money back.

Articles that can not return
The following articles can not be exchanged / returned:

   • articles not included in original condition and / or packaging are.
   • articles that worn / used.
   • articles with the labels, stickers and card removed

If you do not meet these conditions means you can not trade Articles / return. All administrative costs incurred (5.00 euro) will be charged to the customer.

Guarantee:
If the customer receives a defective product, in an undamaged packaging by NUFF SAID exchanged for the same or similar product.
To this end, the customer within 8 days after the call to contact our customer service.
If we find that we have sent a damaged product we will reimburse the shipping cost of the exchange.

You have received the wrong article
If you receive a wrong product, NUFF SAID will exchanged this for the same or similar product. The customer need within 8 days contact our customer service.
If we find that we have sent the wrong product we will reimburse the shipping cost of the customer for this product exchange.

Return Address (no visiting at this adres, return adress only):

NUFF SAID
Collse Heide 28
5674VN Nuenen
The Netherlands

Download the Return Form here.

Payment methods

In collaboration with Sisow we can offer you the following payment opportunities

• iDEAL (only for the Netherlands)
• Credit card (Master Card, Maestro and Visa)
• Paypal
• BanContact / Mister Cash
• SOFORT Banking
• Webshop Giftcard
• Giropay / EPS

After receiving the payment, the order will be send out within the mentioned delivery time (max. 3 working days),
The payments will be realized with a protected and coded connection. All information will be removed directly after
using the transaction. For more info send email to customerservice@nuffsaidamsterdam.com or check www.mollie.com
By using a credit card transaction we legal reserve to check your payment extra, which can cause
some delay on the delivery time of your order. You do not get any message from our side.
We do this for yours and our safety.

General terms

On all orders our general delivery terms are applying. When you are looking for a product that is not on stock, please tell us.
We will check if we can help you with this. Comments and suggestions about our website are always welcome.
Email to: info@nuffsaidamsterdam.com or see the contact form here.